PPPZ2015_053

MIEJSCE I TERMIN REGAT

Regaty rozegrane zostaną w dniach 28-29 maja 2016 r. na Zalewie „Osobowice 1”.

Planowany start do I wyścigu w dniu 28 maja 2015r. o godz. 11.00. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego. Start do ostatniego wyścigu drugiego dnia o godzinie 13:30.

Przewiduje się rozegranie 8 wyścigów. W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów najgorszy wynik zostanie odrzucony.

O godzinie 15:30 nastąpi oficjalne zakończenie regat z wręczeniem medali i dyplomów.

 

BIURO REGAT

Biuro regat mieścić się będzie na przystani żeglarskiej UKS Żeglarz, Wrocław, ul. Osobowicka 70.

STARTUJĄCE KLASY

Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: Optimist, Cadet, Laser 4.7, Laser Radial (pod warunkiem zgłoszenia przynajmniej 3 łodzi w danej klasie). Warunkiem zaliczenia regat jest start minimum 3 łodzi w danej klasie

Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach:

–  14-15 lat, dziewczęta i chłopcy,  klasa łodzi 1-os.: Optimist

–  10-13 lat, dziewczęta i chłopcy,  klasa łodzi 1-os.: Optimist

–  do   9 lat, dziewczęta i chłopcy,  klasa łodzi 1-os.: Optimist

–  do 17 lat – klasa łodzi 2-os.: Cadet

–  do 19 lat – klasa łodzi 1-os.: Laser 4.7

-do 19 lat – klasa łodzi 1-os.: Laser Radial

PRZEPISY

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, przepisami klasowymi, niniejszym zawiadomieniem, Instrukcją Żeglugi i oficjalnymi komunikatami Komisji Sędziowskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy Instrukcją Żeglugi a niniejszym zawiadomieniem, Instrukcja Żeglugi będzie nadrzędna. Instrukcja żeglugi wywieszona będzie w dniu przyjmowania zgłoszeń na przystani UKS Żeglarz.

W regatach stosowany będzie System Małych Punktów.

Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 2 wyścigów.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w dniu 28 maja 2015 w godz. 09:00 – 10:00 w biurze regat. Zgłoszenia wstępne można też składać drogą elektroniczną na adres e-mail: jacek@optiodra.pl..

Zgłoszenie będzie przyjęte po przedstawieniu następujących dokumentów:

  • aktualne badania lekarskie lub oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w regatach,
  • ubezpieczenie OC lub podpisanie stosownego oświadczenia.

WPISOWE

Nie przewiduje się pobierania wpisowego.

NAGRODY

Zdobywcy pierwszych miejsc w swoich grupach otrzymają medale a wszyscy uczestnicy regat dyplomy i pamiątkowe koszulki.

INFORMACJE DODATKOWE

1.Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody jakie wynikną w trakcie regat z ich winy. Obowiązkowe  jest  posiadanieubezpieczenie OC.

2.Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numeru umieszczonych na żaglu lub nazwy na burtach jachtu.

3.Sternik jachtu: Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.

4.Na jachcie podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone jako załoga. Wniosek (w formie pisemnej) o zmianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego.

5.Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.

6.Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

Serdecznie zapraszamy

ORGANIZATORZY

WROCŁAWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI

Ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław

Jacek Lenart tel.606 921 126

MŁODZIEŻOWE CENTRUM SPORTU WROCŁAW

al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

Michał Popek tel. 571 351 018

UKS „ŻEGLARZ” WROCŁAW

Ul. Osobowicka 70, 51-008 Wrocław

Andrzej Cebrat, tel. 607 306 433

Mariusz Czarnecki

Dodaj komentarz