brak-zdjecia

Pole tekstowe: Osoba posiadająca stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ jest uprawniona do: a) prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych w ramach szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ, b) pełnienia funkcji Członka KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia oraz Sekretarza KE na dowolny stopień. Osoba posiadająca stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ jest uprawniona do: a) organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, b) pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, c) potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie, d) pełnienia funkcji Przewodniczącego, Członka lub Sekretarza KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia żeglarskiego e) pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopień MIŻ PZŻ i funkcji instruktora na kursach na stopień IŻ PZŻ, f) pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie MIŻ PZŻ i IŻ PZŻ, oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego KE na stopień MIŻ PZŻ.  Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski organizuje jesienią 2013 kurs na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ oraz Instruktora Żeglarstwa PZŻ. Kurs odbywać się będzie we Wrocławiu (zajęcia teoretyczne w tygodniu, zajęcia praktyczne w weekendy, planujemy także poruszyć na zajęciach tematy dodatkowe uzupełniające ramy standardowego szkolenia).

Przypominamy, że warunki dopuszczenia do szkolenia na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ są następujące:
– posiadanie stopnia żeglarza jachtowego od minimum 3 lat lub wyższego stopnia żeglarskiego,
– ukończenie 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
– posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
– zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu dopuszczającego do szkolenia,
– posiadanie umiejętności pływania potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

Warunki do puszczenia do szkolenia na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ:
– posiadanie stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ,
– posiadanie stopnia co najmniej sternika jachtowego,
– posiadanie stopnia co najmniej sternika motorowodnego,
– posiadanie udokumentowanego stażu instruktorskiego, w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum 12 kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie ze szkoleń zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami).

Zapraszamy. Chętnych prosimy o zgłoszenia do Piotra Piwowarczyka (Przew.Kom.Szkolenia) tel. 691659086 lub do Janusza Pełki (Wice-prezes WrOZŻ), tel. 608 47 80 84, janusz.pelka@interia.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

.

Mariusz Czarnecki

Dodaj komentarz