MIZ

Kurs organizowany jest przez Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski i będzie odbywał się we Wrocławiu oraz ostatni zjazd połączony z egzaminem w Olejnicy nad Jeziorem Górskim. Szkolenie na Młodszego Instruktora Żeglarstwa to doskonała okazja aby nauczyć się jak efektywnie i metodycznie nauczać tej dyscypliny a także wzbogacić własną wiedzę i  umiejętności żeglarskie. Zajęcia praktyczne i teoretyczne poprowadzi doświadczona kadra instruktorów PZŻ.

Termin :

 • 26.11.2017 Spotkanie organizacyjne oraz egzamin weryfikujący praktyczny i teoretyczny z zakresu wiedzy i umiejętności na żeglarza jachtowego ul. Więckowskiego 20 lok 3 godzina 10:00
 • 09.01.2018 Pierwszy wykład ul. Więckowskiego 20 lok 3 godzina 18:00

Miejsce:  Zajęcia praktyczne będą odbywały się na Zimowisku Barek nr I pod Mostem Milenijnym ul. Osobowicka 70.

Cena:

 • 1300 zł* dla członków Klubów zrzeszonych w WrOZŻ
 • 1450 zł dla osób niezrzeszonych

Cena zawiera: szkolenie praktyczne, szkolenie teoretyczne, wyżywienie i zakwaterowanie w Olejnicy, zabezpieczenie ratownicze. W koszt nie jest wliczona opłata za egzamin i patent, która jest pobierana przy egzaminie przez Komisję Egzaminacyjną (zgodnie z cennikiem PZŻ) oraz dojazd do Olejnicy.

Opłata egzaminacyjna – 250 zł normalna, 170 zł ulgowa /klubowa/ *, 125 zł ulgowa /50%/**,

Wydanie patentu – 230 zł normalna, 160 zł ulgowa /klubowa/ *, 115 zł ulgowa /50%/ **,

Wpłaty min. 300zł zaliczki prosimy kierować na konto: Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski ul. Borowska 1-3 Bank: PKO BP IV O/Wrocław

Aby zapisać się na szkolenie należy przesłać swoje zgłoszenie ( imię nazwisko i numer telefonu ) na adres mailowy biuro@wrozz.wroclaw.pl.

Nr konta: 18 1020 5242 0000 2802 0152 7498

Należy ze sobą zabrać:

 • dokument tożsamości, legitymacja szkolna/studencka ***,
 • zaświadczenie o przynależność klubowej /nazwa klubu, data wstąpienia/ ***,
 • patent żeglarski ***,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • na zajęcia teoretyczne/ przybory, sprzęt do notowania,
 • na zajęcia praktyczne/ odpowiednie ubranie.

Kontakt:

Piotr Piwowarczyk 691659086

Janusz Pełka 608478084

*  dotyczy osób fizycznych zrzeszonych w klubach i sekcjach żeglarskich będących członkami zwyczajnymi PZŻ, z minimum rocznym stażem /za okazaniem dokumentu poświadczającego przynależność klubową od minimum 1 roku/ – zniżki nie mogą się kumulować
**  dotyczy uczniów i studentów w wieku do 26 lat z ważną legitymacją – zniżki nie mogą się kumulować.
*** oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”

Do szkolenia na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba, która:

 • ukończyła 18 lat /najpóźniej w dniu egzaminu/,
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiada stopień żeglarza jachtowego od minimum 1 roku lub wyższy stopień żeglarski,
 • zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami dopuszczający do szkolenia,
 • posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem, albo oświadczeniem własnym.

Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ jest uprawniony do:

 • prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych w ramach szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ,
 • pełnienia funkcji Członka, Sekretarza, Przewodniczącego KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia.

Obowiązkiem instruktora jest:

 • prowadzenie szkolenia zgodne z systemami szkolenia PZŻ i wymogami bezpieczeństwa,
 • postępowanie zgodne z wymaganiami etyki i etykiety żeglarskiej oraz podejmowanie działań wychowawczych wobec żeglarzy i kandydatów na żeglarzy,
 • wykonywanie swoich zadań, zgodne z aktualnymi przepisami państwowymi i związkowymi,
 • stosowanie zasad dobrej praktyki żeglarskiej.

 

 

 

Mariusz Czarnecki

Dodaj komentarz