Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

W celu uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego po egzaminie należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku o wydanie patentu wygenerowany za pomocą Generatora wniosków,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,
 • oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu wystawionego przez komisję egzaminacyjną,
 • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją,
 • kopia dowodu osobistego lub aktu małżeństwa – dotyczy osób, które zmieniły nazwisko,
 • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu jachtowego sternika morskiego zgodnie z poniższą tabelą.

W celu uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego na podstawie patentu sternika jachtowego należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku o wydanie patentu wygenerowany za pomocą Generatora wniosków,
 • jeżeli patent sternika jachtowego został wydane przed 2006 r. – oryginał patentu, kserokopia patentu lub oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy okręgowy związek żeglarski potwierdzającego wydanie patentu,
 • jeżeli patent sternika jachtowego został wydany po 2006 r. – nie ma potrzeby przesyłania kopii patentu,
 • jeżeli oryginał patentu został zagubiony – oświadczenie o zagubieniu patentu,
 • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów z ważną legitymacją,
 • kopia dowodu osobistego lub aktu małżeństwa – dotyczy osób, które zmieniły nazwisko,
 • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu jachtowego sternika morskiego zgodnie z poniższą tabelą.

Uprzejmie informujemy, że rozpatrywane będą tylko wnioski wygenerowane za pomocą Generatora wniosków.

Opłaty:

Osoba dorosła 50 zł
Uczeń/student 25 zł *

* – uczniowie i studenci do 26 roku życia, na podstawie ważniej legitymacji.

Opłatę można wnieść za pomocą serwisu Dotpay, płatności elektronicznej lub przelewem bankowym na konto wskazane w systemie.

Termin załatwiania sprawy:
Zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.