Osoby posiadające patent motorowodnego sternika morskiego oraz kapitana motorowodnego posiadają odpowiednio uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej odpowiadające patentowi jachtowego sternika morskiego oraz kapitana jachtowego, jeżeli posiadają co najmniej patent żeglarza jachtowego.

Podstawa prawna:
§ 13 ist. 1 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

W celu uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego lub kapitana jachtowego na postawie patentu motorowodnego należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz wniosku o wydanie patentu wygenerowany za pomocą Generatora wniosków,
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,
  • kserokopia patentu motorowodnego sternika morskiego lub kapitana motorowodnego poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego lub notarialnie uwierzytelniona kopia dokumentu,
  • kserokopia patentu żeglarza jachtowego,
  • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją,
  • kopia dowodu osobistego lub aktu małżeństwa – dotyczy osób, które zmieniły nazwisko,
  • dowodów wpłaty za wydanie patentu żeglarskiego zgodnie z poniższą tabelą.

Uprzejmie informujemy, że rozpatrywane będą tylko wnioski wygenerowane za pomocą Generatora wniosków.

Opłaty:

Osoba dorosła 50 zł
Uczeń/student 25 zł *

* – uczniowie i studenci do 26 roku życia, na podstawie ważniej legitymacji.

Opłatę można wnieść za pomocą serwisu Dotpay, płatności elektronicznej lub przelewem bankowym na konto wskazane w systemie

Termin załatwiania sprawy:
Zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.