wrozz_12_20110425_1719126456

Uwaga – zaktualizowane zawiadomienie (5.X) poniżej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w regatach oraz do udziału w uroczystym zakończeniu sezonu żeglarskiego we Wrocławiu, które rozpocznie się po zakończeniu regat w niedzielę (od godz.15.00) na terenie Przystani na Osobowicach (adres niżej).

Zawiadomienie o regatach
Regaty o Puchar Prezesa Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
26-27 października 2019.

1. MIEJSCE I TERMIN REGAT:

Regaty odbędą się we Wrocławiu na zimowisku barek – Osobowice I

Planowany start do I wyścigu w dniu 26. października 2019 o godz. 10:30.

Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego. W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany później niż o godz. 14:00

2. ORGANIZATOR REGAT

Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, Dolnośląskie Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa.
Kontakt: Janusz Pełka – 608 478 084, biuro@wrozz.wroclaw.pl

3. BIURO REGAT

Biuro regat mieścić się będzie na przystani Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa we Wrocławiu przy ulicy Osobowickiej 70.

Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat.

4. PROGRAM REGAT

Sobota 26 października
8:30 – 09:30 Ostateczna rejestracja zgłoszeń w biurze regat
10:00 Odprawa sterników i oficjalne rozpoczęcie regat
10:25 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
17:30 Sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu dnia
18.00 Rozpoczęcie ogniska dla uczestników regat i zaproszonych gości

Niedziela 27 października
09:30 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia.
14.00 Sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu
15.00 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Zakończenie zawodów i pożegnanie załóg

5. STARTUJĄCE KLASY

Regaty zostaną zorganizowane na łodziach klasy Omega zapewnionych przez Organizatora.

6. PRZEPISY I FORMAT REGAT

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, przepisami klasowymi, niniejszym zawiadomieniem, Instrukcją Żeglugi i oficjalnymi komunikatami Komisji Sędziowskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy Instrukcją Żeglugi a niniejszym zawiadomieniem, Instrukcja Żeglugi będzie nadrzędna. Instrukcja żeglugi wywieszona będzie w dniu przyjmowania zgłoszeń w biurze regat

Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2017 – 2020.

7. ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń należy dokonywać na adres: biuro@wrozz.wroclaw.pl

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku przekroczenia ilości zgłoszeń kolejne załogi będą przyjmowane na listę rezerwową.

Po potwierdzeniu dostępności miejsca należy w ciągu dwóch dni dosłać wpłaty wpisowego na konto: 18 1020 5242 0000 2802 0152 7498 i przesłać organizatorowi potwierdzenie.

Zgłoszenia i potwierdzenia przelewu należy przekazać organizatorowi podczas rejestracji zgłoszeń w sobotę w godzinach 8:30-9:30.

Załogi rezerwowe w przypadku zakwalifikowania się do regat mogą opłacić wpisowe na miejscu podczas procedury zgłoszeniowej.

8. WPISOWE

Obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 200 zł od załogi.

9 .NAGRODY

Zdobywcy miejsc I-III we wszystkich klasach otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy.

10. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji wykonanych w czasie trwania regat.

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach. Organizator zaleca wykupienie indywidualnych polis ubezpieczeniowych.

12. INFORMACJE DODATKOWE

Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.
Obowiązują załogi minimum 3 osobowe.
Sternik, osoba prowadząca jacht, musi posiadać stopień żeglarski minimum żeglarza jachtowego.
Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody jakie wynikną w trakcie regat z ich winy.
Zawodnik zgłaszając się do regat wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych.
Organizator zastrzega sobie możliwość umieszczenia reklamy sponsora na burtach jachtów startujących w regatach.
Nocleg, wyżywienie i dojazd załóg – we własnym zakresie.

Wrocław 05.10.2019

 

Janusz Pełka