1532626027653_1

ZAWIADOMENIE O REGATACH
XIV REGATY O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO

w klasach: Optimist A i B, Laser 4.7, Laser Radial
1. MIEJSCE I TERMIN REGAT
Regaty zostaną rozegrane w dniach 28-29 lipca 2018 na Zalewie Mietkowskim.
Planowany sygnał ostrzeżenia do I wyścigu w dniu 28 lipca 2018 o godz. 10:55. Starty do
kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego. Start do ostatniego wyścigu
drugiego dnia o godzinie 13:30.
Bazą regat i miejscem trzymania sprzętu będzie Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu
Wrocławskiego w Borzygniewie, ul. Sportowa 4, 55-081 Mietków
Przewiduje się rozegranie 8 wyścigów.
2. ORGANIZATOR
Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław
biuro@wrozz.wroclaw.pl
3. BIURO REGAT
Biuro regat mieścić się będzie na terenie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu
Wrocławskiego w Borzygniewie.
4. PROGRAM REGAT
27.07.2018 piątek
17:00-20:00- przyjmowanie zgłoszeń
28.07.2018 sobota
08:00-09:00- przyjmowanie zgłoszeń
09:30- uroczyste otwarcie regat
10:00-odprawa z Sędzią Głównym Regat
10:55-sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
29.07.2018 niedziela
09:55- sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
16:00-uroczyste zakończenie regat
5. STARTUJĄCE KLASY
Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach łodzi:
-OPTIMIST GR.A
-OPTIMIST GR.B
-LASER 4.7
-LASER RADIAL
pod warunkiem zgłoszenia do zawodów minimum 3 łodzi w danej klasie
6. ZGŁOSZENIA

Wstępnych zgłoszeń proszę dokonać drogą elektroniczną na adres biuro@wrozz.wroclaw.pl
Zgłoszeń finalnych należy dokonać w biurze regat w wyznaczanym czasie
Podczas procedury zgłoszeniowej obowiązuje posiadanie następujących dokumentów
Zgłoszenia dla klas Optimist, Laser 4.7, Laser Radial
-aktualne badania lekarskie
-ubezpieczenie OC
-certyfikat łodzi
-potwierdzenie opłaty wpisowego
7. WPISOWE
Będzie pobierane wpisowe. Wpisowe dla klas Optimist, Laser 4.7, Laser Radial wynosi 60zł.
8. NAGRODY
Zwycięzcy poszczególnych klas otrzymają puchary i dyplomy. Organizatorzy przewidują także
dodatkowe nagrody. Wśród wszystkich uczestników zostaną także rozlosowane nagrody.
9. INFORMACJE DODATKOWE
1. Regaty są ujęte w cyklach: Pucharu Polski Optimista, Pucharu Polski Lasera.
2. Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi
3. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody jakie wynikną w trakcie regat z ich
winy. Obowiązkowe jest posiadanie OC
4. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci
numerów umieszczonych na żaglu lub nazwy na burtach jachtu
5. Sternik jachtu-osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu
będącego w wyścigu
6. Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów wymagają akredytacji organizatora regat podczas
procedury zgłoszeniowej
7. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez
Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz
w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
8. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności
wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht
wynikającą z udziału w regatach
9. Organizator zapewnia bezpłatny pobyt dla uczestników regat na polu campingowym w Ośrodku
Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, ul. Sportowa 4, 55-081
Mietków

Mariusz Czarnecki

Dodaj komentarz