przystan Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa

PRZEPISY I FORMAT REGAT

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2021 – 2024, przepisami klasowymi, niniejszym zawiadomieniem, Instrukcją Żeglugi i oficjalnymi komunikatami Komisji Sędziowskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy Instrukcją Żeglugi a niniejszym zawiadomieniem, Instrukcja Żeglugi będzie nadrzędna. Instrukcja żeglugi wywieszona będzie w dniu przyjmowania zgłoszeń w biurze regat. Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2021 – 2024.

MIEJSCE I TERMIN REGAT

Regaty zostaną rozegrane w dniach 15-16.10.2022. Planowany start do I wyścigu w dniu 15.10.2022 o godz. 11:00. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego. Start do ostatniego wyścigu drugiego dnia może nastąpić najpóźniej o godzinie 14:00. Bazą regat i miejscem trzymania sprzętu będzie przystań Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa, ul. Osobowicka 70. Przewiduje się rozegranie 9 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu minimum 1 wyścigu.

ORGANIZATOR

Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski i Dolnośląskie Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa

BIURO REGAT

Biuro regat mieścić się będzie na terenie przystani Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa, ul. Osobowicka 70 we Wrocławiu. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w biurze regat, w sobotę, 15 października.

PROGRAM REGAT

15.10 sobota:

08:00-09:30 – przyjmowanie zgłoszeń

10:00 -odprawa z SG regat jeżeli zajdzie potrzeba

10:55 -sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

16.10 niedziela

09:55 -sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

16:00 -uroczyste zakończenie regat

STARTUJĄCE KLASY

Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach łodzi na własnych łodziach (przy zgłoszeniu minimum 3 łodzi w klasie):

– Omega Standard

– Omega Sport

– Sigma

Istnieje możliwość wypożyczenie łodzi Omega standard w ośrodku DSRŻ /ilość ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń/. Załoga składa się z 3 osób /sternik + 2 członków załogi/.

ZGŁOSZENIA

Wstępnych zgłoszeń proszę dokonać drogą elektroniczną na adres: biuro@wrozz.wroclaw.pl do piątku 14.10.2022 godz. 12:00.

Ostateczne zgłoszenia w biurze regat w dniu 15.10.2021 od godziny 8.00 do 9.30.

W zgłoszeniu należy podać: klub, klasę jachtu, nr na żaglu, imię i nazwisko załogi (sternika), rok urodzenia.

– Zaleca się posiadanie ubezpieczenia przez załogę.

– Badania lekarskie o braku przeciwwskazań do startu w regatach

WPISOWE

Będzie pobierane wpisowe. Wpisowe 150zł. należy wpłacić na konto WrOZŻ:

PKO BP IV O/Wrocław 18 1020 5242 0000 2802 0152 7498 lub w biurze regat gotówką.

Potwierdzenie proszę mieć ze sobą.

NAGRODY

Zwycięzcy poszczególnych klas otrzymają puchary lub medale i dyplomy.

INFORMACJE DODATKOWE

  • Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi lub ustnie przed rozpoczęciem wyścigów ze statku Komisji Sędziowskiej .
  • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody jakie wynikną w trakcie regat z ich winy.
  • Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów umieszczonych na żaglu.
  • Sternik jachtu-osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu będącego w wyścigu.
  • Na jachcie podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone jako załoga. Wniosek (w formie pisemnej) o zmianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych za zgodą SG.
  • Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
  • Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
  • Organizator organizuje w czasie regat grilla nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.
  • Podczas regat należy przestrzegać zaleceń dotyczących warunków postępowania podczas koronawirusa PZŻ i Ministerstwa Zdrowia.

Prezes Wrocławskiego
Okręgowego Związku Żeglarskiego
Janusz Pełka

Kazimierz Sobczak