wrozz_20120512_1477239306

UWAGA INSTRUKTORZY / EGZAMINATORZY

W związku z podjęciem przez Zarząd PZŻ Uchwały nr 267/Z/XXXVII w sprawie wdrożenia Elektronicznego systemu obsługi egzaminów na patenty żeglarskie, Wrocławski Okręgowy związek Żeglarski zbiera kandydatury instruktorów do ogólnopolskiej bazy egzaminatorów posiadających uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na patenty żeglarskie.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przesłanie lub dostarczenie do Biura WrOZŻ (Komisja  Szkolenia WrOZŻ) w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2015 r. następujących dokumentów od potencjalnych kandydatów na egzaminatorów:

  1. wypełnione i podpisane zgłoszenie instruktora (załącznik),
  2. poświadczone przez OZŻ kopie niżej wymienionych dokumentów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i koniecznych do przeprowadzenia tego egzaminu (Dz. U. z 2013 r. poz. 602)) tj.:

a.kopia dokumentu potwierdzającego posiadany tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadany stopień instruktorski Polskiego Związku Żeglarskiego;

b.kopia dokumentu potwierdzającego posiadany patent żeglarski,

c.kopia dokumentu potwierdzającego co najmniej wykształcenie średnie,

d.kopia dokumentu potwierdzającego staż:

  • morski i śródlądowy (w okresie ostatnich 3 lat odbycie co najmniej 2 rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 100 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu, przy czym w przypadku osób przeprowadzających egzamin na patent żeglarza jachtowego każde 10 godzin rejsu po wodach morskich może być zastąpione przez 1 dzień uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych, z tym że okres uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych nie może zastąpić więcej niż 100 godzin żeglugi po wodach morskich),
  • szkoleniowy i egzaminacyjny (w okresie ostatnich 3 lat prowadzenie szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej w wymiarze co najmniej 200 godzin, przy czym każde 10 godzin szkolenia może być zastąpione udziałem w 1 egzaminie na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej, przy czym od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wymagane jest dodatkowo doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 5 egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej),

Instruktorzy, spełniający warunki egzaminatora określone w ww. rozporządzeniu zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z Elektronicznego systemu obsługi egzaminów na patenty żeglarskie i wpisani do bazy egzaminatorów PZŻ.

 

Przewodniczący Komisji Szkolenia WrOZŻ

Piotr Piwowarczyk

 

Mariusz Czarnecki

Dodaj komentarz