Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Na podstawie § 7 ust.1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej patent kapitana jachtowego uzyskuje osoba, która:

 • posiada patent jachtowego sternika morskiego,
 • po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch
  portów pływowych.

W celu uzyskania patentu kapitana jachtowego należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku o wydanie patentu wygenerowany za pomocą Generatora wniosków,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,
 • kopia patentu jachtowego sternika morskiego,
 • oryginały lub notarialnie uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagań stażowych:
 • pozytywne opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu,
 • karty rejsu potwierdzone przez armatora statku w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie,
 • jeżeli rejs był prowadzony na własnym jachcie – kopia dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności jachtu,
 • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją,
 • kopia dowodu osobistego lub aktu małżeństwa – dotyczy osób, które zmieniły nazwisko,
 • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu kapitana jachtowego zgodnie z poniższą tabelą.

Uprzejmie informujemy, że rozpatrywane będą tylko wnioski wygenerowane za pomocą Generatora wniosków.

Opłaty:

Osoba dorosła 50 zł
Uczeń/student * 25 zł

* – uczniowie i studenci do 26 roku życia, na podstawie ważniej legitymacji.

Opłatę można wnieść za pomocą serwisu Dotpay, płatności elektronicznej lub przelewem bankowym na konto wskazane w systemie

Termin załatwiania sprawy:
Zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.